biuro@zdrofit.pl
 • Zobacz nas na
Regulamin i OWU

REGULAMIN SIECI FITNESS KLUBÓW ZDROFIT

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z sieci fitness klubów Zdrofit (dalej "Klub”), prowadzonych przez Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: "ZDROFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" sp. k.) z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643347, NIP: 1132539587, REGON: 140085309 (dalej: "Zdrofit").
 2. Z usług Klubu korzystać mogą  osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług  Klubu Zdrofit może korzystać osoba, która ukończyła 16 rok życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu Zdrofit tylko pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia. Na siłownię mogą uczęszczać jedynie osoby powyżej 12 roku życia.  Korzystanie z pływalni (w Klubach, które są w nią wyposażone) przez osoby poniżej 12 roku życia może odbywać się wyłącznie w obecności rodziców / opiekunów prawnych / osób dorosłych ponoszących za nie odpowiedzialność.
 3. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 12 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć "dla mam", treningów personalnych oraz  pływalni i kącika dla dzieci (dostępnych w wybranych klubach).
 4. Korzystający z usług Klubu, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwani będą dalej "Członkiem Klubu".
 5. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie:
  1. umowy, zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Zdrofit;
  2. umowy Zdrofit z partnerem zewnętrznym (Partner Zdrofit) - w oparciu o karty Multisport lub Fit Profit (dalej: "Umowa Partnerska").
 6. Osoby korzystające z usług Klubu w ramach umowy pomiędzy Członkiem Klubu a Zdrofit, przy pierwszej wizycie w Klubie przekazują swoje dane personalne niezbędne do realizacji umowy i umożliwiające dostęp do platformy Internetowej "Strefa Klienta" / aplikacji mobilnej (umożliwiających m. in. rezerwację miejsc na zajęciach grupowych).
 7. Osoby korzystające z usług Klubu w ramach Umowy Partnerskiej, przy pierwszej wizycie w Klubie mogą przekazać swoje dane personalne (imię i nazwisko, adres e-mail) w celu uzyskania dostępu do platformy Internetowej "Strefa Klienta" / aplikacji mobilnej, umożliwiających m.in. rezerwację miejsc na zajęciach grupowych .
 8. Poszczególne Kluby Zdrofit otwarte są dla Członków Klubu w godzinach, wskazanych w tychże Klubach oraz na stronie Internetowej Zdrofit. Jednocześnie Zdrofit zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w święta państwowe lub kościelne oraz zmiany godzin otwarcia Klubu w uzasadnionych przypadkach.

II. Zasady korzystania z Klubu Zdrofit

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu Zdrofit w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Na terenie Klubu Zdrofit obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
  2. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
  3. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
  4. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
  5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Zdrofit;
  6. wprowadzania zwierząt;
  7. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
  8. prowadzenia działalności bez zgody Zdrofit, w szczególności treningów personalnych.
 3. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu Zdrofit, zobowiązani są do:
 1. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
 2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu Zdrofit na uszkodzenie lub zniszczenie;
 3. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
 4. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu;
 5. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Klubu) przed przystąpieniem do jego używania;
 6. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
 7. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
 8. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
 9. opuszczenia klubu do godziny zamknięcia.
 1. Zdrofit nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu Zdrofit lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.
 2. Każdy Członek Klubu korzysta z usług Klubu Zdrofit na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 3. Personel Klubu Zdrofit nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 4. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste i sportowe.  Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 5. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia) złotych. Nie dotyczy to Klubów, w których obowiązuje odrębny Regulamin Korzystania z Szafek w Klubie Zdrofit, o czym informacja zamieszczona jest w takim Klubie oraz na stronie Internetowej Zdrofit (www.zdrofit.pl).
 6. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie Zdrofit.
 7. Klub Zdrofit jest monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych.
 8. Zdrofit nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu Zdrofit, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Zdrofit do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Siłownia i zajęcia grupowe

 1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora lub trenera siłowni.
 2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest  do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie z którego korzysta.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Zdrofit.
 4. Po skończonym treningu Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
 5. Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgody Managera Klubu, podpisania odpowiedniego regulaminu („Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów Zdrofit” lub „Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych”) oraz uiszczenia stosownej opłaty.
 6. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
 7. Uczestnictwo w zajęciach grupowych dla Członków Klubu wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.zdrofit.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej Zdrofit. Zapisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej można dokonać najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Zdrofit zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż cztery osoby.
 9. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.zdrofit.pl oraz poprzez aplikację mobilną Zdrofit.
 10. W przypadku Abonamentów "OPEN 12 m-cy", "OPEN bez zobowiązań" oraz Umów Partnerskich (karty Fit Profit i Benefit), trzykrotna nieobecność Członka Klubu na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem konta Członka Klubu na 7 dni i brakiem możliwości dokonania w tym czasie rezerwacji na zajęcia grupowe. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce  na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
 11. W przypadku Abonamentów: Krótkoterminowego 4 wejścia i Aktywny Senior 4 wejścia nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta Członka Klubu jednego wejścia w ramach Abonamentu, co uwidocznione zostanie w Strefie Klienta, na jego koncie na stronie www.zdrofit.pl, o północy danego dnia.
 12. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 13. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
 14. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Instruktor).
 15. W przypadku powzięcia przez Instruktora wątpliwości co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób zapisanych na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
 16. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
 17. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 18. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
 19. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie pracownik Zdrofit.
 20. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie pracownik Klubu Zdrofit.
 21. Zdrofit zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

IV. Sauna

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie Członkowie Klubu.
 2. Każdy Członek Klubu korzysta z sauny na własną odpowiedzialność.
 3. Przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem, w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z niej.
 4. Osoby korzystające z sauny zobowiązane są do przestrzegania instrukcji znajdującej w Klubie, przed wejściem do sauny.

V. Pływalnia

 1. W niektórych spośród Klubów Zdrofit możliwe jest korzystanie z pływalni.
 2. Korzystanie z pływalni odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz opisanych w OWU.
 3. Korzystanie z pływalni w godzinach nazywanych Strefą Ciszy (od poniedziałku do piątku od 6:00 do 8:00 oraz od 21:00 do 23:00 i od soboty do niedzieli od 7:00 - 8:00 oraz 21:00 - 22:00) możliwe jest wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które obowiązane są zachować ciszę. W razie naruszenia tego obowiązku personel Zdrofit uprawniony jest do żądania opuszczenia pływalni przez osobę naruszającą zasady.
 4. Osoby poniżej 12 roku życia mogą korzystać z pływalni wyłącznie w obecności rodziców / opiekunów prawnych / osób dorosłych ponoszących za nie odpowiedzialność.
 5. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zapoznania się z tablicami piktogramowymi i dostosowania się do zamieszczonych na nich instrukcji.
 6. Korzystanie z pływalni może być ograniczone ze względu na odbywające się na niej zajęcia grupowe, limity co do ilości osób korzystających, a także w przypadkach awarii i konieczności konserwacji.
 7. Na terenie pływalni obowiązuje strój kąpielowy i czepek lub czysty strój sportowy dla opiekunów oraz czyste obuwie basenowe typu klapki.
 8. Dzieci i osoby dorosłe korzystające lub wymagające pieluch, obowiązane są do korzystania ze specjalnych jednorazowych pieluch, przeznaczonych do kąpieli.
 9. Przed wejściem na pływalnię Członek Klubu zobowiązany jest do umycia całego ciała z użyciem mydła lub szamponu.
 10. Podczas orzystaniu z pływalni Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania się do poleceń personelu Zdrofit.
 11. Na terenie pływalni zabrania się:
  1. biegania;
  2. skakania do wody, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników;
  3. pływania w poprzek torów;
  4. siadania na liny torowe;
  5. wchodzenia na murki okalające basen;
  6. spożywania posiłków (w tym żucia gumy);
  7. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony;
  8. niszczenia wyposażenia;
  9. zanieczyszczania wody, używania w basenie mydła lub innych środków chemicznych.
 12. Zaleca się, by w trakcie korzystania z pływalni nie nosić biżuterii, zegarków itp.
 13. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, których objawy wskazują na: zakaźne choroby skóry lub inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień, różę lub podobne schorzenia, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi. Osobom takim personel Zdrofit ma prawo odmówić możliwości korzystania z pływalni.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenia samopoczucia a także dostrzeżone awarie sprzętu i urządzeń powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi Zdrofit.

VI. Solarium

 1. W niektórych z Klubów dostępne jest solarium.
 2. Zasady korzystania z solarium określa odrębny regulamin (Regulamin Solarium).

VII. Promocje

 1. Poza ofertą stałą, Zdrofit wprowadzać może okresowo oferty specjalne (dalej: „Promocje”).
 2. Promocje nie podlegają łączeniu.
 3. Członek Klubu, korzystający z Promocji, zobowiązany jest  do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, regulaminem Promocji oraz Ogólnymi Warunkami Umowy. Nieznajomość w/w dokumentów nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku przestrzegania ich postanowień.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Zdrofit. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu Zdrofit, listownie na adres wybranego Klubu lub przesyłając wiadomość  e-mail na  adres: reklamacje@zdrofit.pl.  W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Zdrofit zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie.
 2. Regulamin dostępny jest w Klubie Zdrofit oraz na stronie internetowej www.zdrofit.pl.
 3. Zdrofit zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie Zdrofit oraz na stronie internetowej www.zdrofit.pl. O zmianach Regulaminu Zdrofit informuje Członków Klubu.
 4. Przystępując do korzystania z usług Zdrofit Członek Klubu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.     

 

Ogóle Warunki Umowy

Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej "OWU") mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy ZDROFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: "ZDROFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" sp. k.) z siedzibą w Warszawie (02-758), ul. Mangalia 4, wpisaną pod numerem KRS 0000643347 do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113 253 95 87, REGON: 140085309 (dalej "Zdrofit" ) a podmiotami korzystającymi z prowadzonych przez Zdrofit fitness klubów (dalej "Członkowie Klubu"). Status Członka Klubu przysługuje wyłącznie przez okres, w jakim podmiot korzysta z usług Zdrofit.

I. Zawarcie umowy i podstawowe zasady korzystania z Klubu

 1. Prawa i obowiązki Zdrofit oraz Członków Klubu regulują niniejsze Ogólne Warunki Umowy oraz regulamin sieci fitness klubów Zdrofit (dalej: "Regulamin"). Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad, ujętych w tychże dokumentach. Regulamin dostępny jest w recepcji każdego z Klubów oraz na stronie Internetowej Zdrofit (www.zdrofit.pl)
 2. Do korzystania z usług sieci fitness klubów Zdrofit (dalej: "Klub" / "Kluby") uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług Zdrofit tylko pod opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego pisemną zgodą. Z siłowni Klubu korzystać mogą jedynie osoby powyżej 12 roku życia. Korzystanie z pływalni  (w Klubach, które są w nią wyposażone) przez osoby poniżej 12 roku życia może odbywać się wyłącznie w obecności rodziców / opiekunów prawnych / osób dorosłych ponoszących z nie odpowiedzialność.
 3. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 12 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć "dla mam", treningów personalnych oraz kącika dla dzieci (dostępnego w wybranych klubach).
 4. Korzystanie z usług Zdrofit przez Członków Klubu odbywa  się na podstawie:
 1. abonamentu (dalej: "Abonament");
 2. opłaty za jednorazowy wstęp do Klubu (dalej: "Wstęp Jednorazowy");
 3. zaproszenia indywidualnego (dalej: "Zaproszenie do Klubu").
 1. Korzystanie z Klubu odbywać się może w godzinach jego funkcjonowania, wskazanych w danym Klubie, a także na stronie Internetowej Zdrofit (www.zdrofit.pl). Zdrofit zastrzega sobie prawo do skrócenia godzin funkcjonowania Klubu w święta państwowe oraz kościelne oraz zmiany godzin otwarcia Klubu w uzasadnionych przypadkach.
 2. Wraz z zawarciem umowy Członek Klubu przekazuje Zdrofit formularz - Deklarację Członkowską, w której zamieszcza swoje dane, niezbędne do realizacji umowy. W szczególności:;
 1. dla Abonamentu Open 12 Miesięcy, Open bez zobowiązań, Student / Uczeń Open bez zobowiązań: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu;
 2. dla Abonamentu Krótkoterminowego, Aktywny Senior,  Student Uczeń Open28 dni, Pływalnia Dla Dzieci oraz dla Wstępu Jednorazowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 3. dla Zaproszenia do Klubu: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 1. Brak przekazania przez Członka Klubu wymaganych przez Zdrofit danych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy.
 2. W przypadku niektórych Klubów od Członka Klubu pobierane  są współrzędne z linii papilarnych, zamieniane następnie na cyfrowy kod, zapisywany na karcie wstępu do Klubu. Współrzędne z linii papilarnych nie są zapisywane i przechowywane przez Klub. Członek Klubu wykorzystuje kartę z zapisanym kodem cyfrowym w celu otwarcia bramki wejściowej do Klubu.
 3. Wysokość aktualnych opłat za poszczególne Abonamenty oraz usługi  w Klubie ujęta jest w cenniku (dalej: "Cennik"), dostępnym w każdym Klubie oraz na stronie Internetowej Zdrofit.

II. Abonamenty

 1. Podstawową formą korzystania z usług Zdrofit są Abonamenty.
 2. W Klubie obowiązują następujące rodzaje Abonamentów:
 1. OPEN bez zobowiązań;
 2. OPEN 12 Miesięcy;
 3. Krótkoterminowy;
 4. Student / Uczeń;
 5. Aktywny Senior;
 6. Pływalnia Dla Dzieci.
 1. Nie wszystkie Abonamenty dostępne są we wszystkich Klubach - szczegóły aktualnej oferty znajdują się w Cenniku danego Klubu oraz na stronie Internetowej Zdrofit.
 2. Aktywacja każdego z Abonamentów następuje w dniu wskazanym przez Członka Klubu, najpóźniej jednak przy pierwszym skorzystaniu z usług Klubu w ramach danego Abonamentu.
 3. Poza wyżej wymienionymi Abonamentami Zdrofit uprawniony jest  do wprowadzania do swej oferty innych, promocyjnych abonamentów.  O ile zasady takiej promocji nie przewidują innych postanowień,  do abonamentów promocyjnych odpowiednio stosuje się niniejsze OWU.
 4. Członkowie Klubu korzystający z usług Zdrofit na podstawie Abonamentu, wraz z zawarciem umowy otrzymują imienną kartę członkowską Klubu, będącą nośnikiem Abonamentu. Członek Klubu zobowiązany jest do okazywania karty członkowskiej przy każdej wizycie w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowską. Karta członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Klubu. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty członkowskiej, osoba której kartę wydano, zobowiązana jest pokryć koszt wystawienia jej duplikatu.  Koszt duplikatu karty członkowskiej wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) złotych.

III. Abonament Krótkoterminowy

 1. W ramach Abonamentu Krótkoterminowego dostępne są jego 2 rodzaje:
 1. Krótkoterminowy 4 wejścia - uprawniający do korzystania z Klubu 4-krotnie w ciągu kolejnych 28 dni od daty aktywacji;
 2. Krótkoterminowy OPEN - uprawniający do nieograniczonego ilościowo korzystania z Klubu w ciągu kolejnych 28 dni od daty aktywacji.
 1. Abonament Krótkoterminowy jest Abonamentem normalnym.
 2. W przypadku Abonamentu Krótkoterminowego 4 wejścia obowiązuje ograniczenie w korzystaniu z zajęć grupowych do 1 zajęć na wejście.
 3. Abonament Krótkoterminowy obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 4. Płatność za Abonament Krótkoterminowy odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania i może być zrealizowana w recepcji Klubu.

IV. Abonament OPEN 12 Miesięcy

 1. Abonament OPEN 12 Miesięcy uprawnia do nieograniczonego ilościowo korzystania z Klubu w ciągu kolejnych 12 miesięcy od daty jego aktywacji.
 2. Abonament OPEN 12 Miesięcy jest abonamentem normalnym.
 3. Abonament OPEN 12 Miesięcy obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 4. W ramach Abonamentu OPEN 12 Miesięcy umowa na korzystanie  z Klubu zawierana jest na czas określony 12 miesięcy (począwszy  od daty aktywacji), po którym przekształca się w umowę na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym oświadczenie  o wypowiedzeniu zostało złożone.
 5. Płatność za Abonament OPEN 12 Miesięcy realizowana jest poprzez system płatności cyklicznych "Espago" i odbywa się w comiesięcznych cyklach, z góry za dany miesiąc..
 6. Klient decydując się na realizowanie płatności za pomocą płatności cyklicznych "Espago" jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej / debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 7. Zdrofit będzie informował Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem, drogą mailową  na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.
 8. W razie opóźnienia w płatności po stronie Członka Klubu, Zdrofit będzie przypominał o przeterminowanej płatności drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.
 9. Członek Klubu uprawniony jest do wypowiedzenia umowy, dotyczącej Abonamentu OPEN 12 Miesięcy przed końcem 12 raty. W takim wypadku pobierana jest opłata w wysokości 50% należności,  jaka uiszczona byłaby przez Członka Klubu, gdyby umowa trwała nadal.
 10. Zdrofit przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia  oraz bez odrębnego wezwania) w przypadku zalegania przez Członka Klubu z opłatami na rzecz Zdrofit za 2 okresy rozliczeniowe. Rozwiązanie umowy w tym trybie przez Zdrofit nie zwalnia Członka Klubu z obowiązku uiszczenia zaległości. Ponadto w takim przypadku Zdrofit uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania za okres, przez który umowa by trwała gdyby jej rozwiązanie nie nastąpiło.

V. Abonament OPEN bez zobowiązań

 1. Abonament OPEN bez zobowiązań uprawnia do nielimitowanego ilościowo korzystania z usług Klubu w okresie od daty jego aktywacji.
 2. Abonament OPEN bez zobowiązań obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 3. W ramach Abonamentu OPEN bez zobowiązań dostępne  są jego 2 rodzaje: normalny oraz dzienny.
 4. Abonament OPEN bez zobowiązań to umowa zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie,  w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
 5. Zdrofit przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez odrębnego wezwania) w przypadku zalegania przez Klienta z opłatami na rzecz Zdrofit za 2 okresy rozliczeniowe. Rozwiązanie umowy w tym trybie przez Zdrofit nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia zaległości.
 6. Płatność za Abonament OPEN bez zobowiązań odbywa  się w  comiesięcznych cyklach, z góry za dany miesiąc  i realizowana jest na dwa sposoby:
 1. poprzez system płatności cyklicznych "Espago";
 2. w recepcji Klubu gotówką lub kartą ( w tym przypadku obowiązuje dopłata 20 zł/m-c dla Abonamentu normalnego i 10 zł/m-c dla dziennego).

W przypadku płatności za tenże Abonament w Klubie, przy zawarciu umowy pobierana jest kaucja w wysokości odpowiadającej opłacie  za jeden miesiąc. Kaucja ta rozliczana jest w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy - Członek Klubu nie jest zobowiązany  do wnoszenia opłaty za ostatni miesiąc korzystania z Klubu.

 1. Klient decydując się na realizowanie płatności za pomocą płatności cyklicznych "Espago" jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej / debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 2. Szczególnym rodzajem Abonamentu OPEN bez zobowiązań jest Abonament OPEN bez zobowiązań 1 Klub. Uprawnia on do korzystania z usług jedynie jednego Klubu. Abonament ten oferowany jest  dla wybranych Klubów Zdrofit (szczegóły w aktualnym Cenniku wybranych klubów Zdrofit).
 3. Abonament OPEN bez zobowiązań 1 Klub dostępny jest wyłącznie jako Abonament normalny uprawniający do korzystania z usług jednego Klubu, którego dotyczy.
 4. Płatność za Abonament OPEN bez zobowiązań 1 Klub realizowana  jest wyłącznie za pośrednictwem systemu Espago.
 5. Zdrofit będzie informował Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem, drogą mailową  na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.
 6. W razie opóźnienia w płatności po stronie Członka Klubu, Zdrofit będzie przypominał o przeterminowanej płatności drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.

VI. Abonament Student / Uczeń

 1. Abonament Student / Uczeń przeznaczony jest dla studentów i uczniów, do ukończenia 26 roku życia.
 2. W ramach Abonamentu Student / Uczeń dostępne są jego  2 rodzaje:
 1. OPEN 28 dni - uprawniający do nieograniczonego ilościowo korzystania z Klubu w ciągu kolejnych 28 dni od daty aktywacji;
 2. OPEN bez zobowiązań - uprawniający do korzystania z Klubu przez okres 12 miesięcy (12 rat po 30 dni).
 1. Abonament Student / Uczeń obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 2. Abonament Student / Uczeń jest Abonamentem specjalnym.
 3. Zakup Abonamentu Student / Uczeń wymaga okazania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja szkolna / studencka).
 4. Poza godzinami obowiązywania Abonamentu Student / Uczeń Członkowie Klubu korzystający z tego Abonamentu uprawnieni  są do korzystania z dodatkowych zajęć grupowych, oznaczonych w grafiku literą "S". Grafik dostępny jest w Klubie oraz na stronie Internetowej www.zdrofit.pl.
 5. Płatność za Abonament Student / Uczeń odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania i realizowana jest w recepcji Klubu  - w przypadku Abonamentu OPEN 28 dni, zaś w przypadku Abonamentu OPEN bez zobowiązań płatność realizowana jest poprzez system płatności cyklicznych "Espago" i odbywa się w comiesięcznych cyklach, z góry za dany miesiąc. Realizowanie płatności za pomocą płatności cyklicznych "Espago" wymaga od Członka Klubu ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej / debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 6. Umowa w ramach Abonamentu Student / Uczeń OPEN bez zobowiązań może zostać rozwiązana przez Członka Klubu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie,  w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.

VII. Abonament Aktywny Senior

 1. Abonament Aktywny Senior przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia. Zakup Abonamentu Aktywny Senior wymaga okazania dokumentu, potwierdzającego prawo do jego nabycia (dokument tożsamości).
 2. W ramach Abonamentu Aktywny Senior dostępne są jego 2 rodzaje:
 1. 4 wejścia - uprawniający do korzystania z Klubu 4-krotnie w ciągu kolejnych 28 dni od daty aktywacji;
 2. OPEN 28 dni - uprawniający do nieograniczonego ilościowo korzystania z Klubu w ciągu kolejnych 28 dni od daty aktywacji.
 1. Abonament Aktywny Senior obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 2. Abonament Aktywny Senior jest Abonamentem specjalnym.
 3. Poza godzinami obowiązywania Abonamentu Aktywny Senior Członkowie Klubu korzystający z tego Abonamentu uprawnieni  są do korzystania z dodatkowych zajęć grupowych, oznaczonych  w grafiku nazwą "Aktywny Senior" oraz "Plus 50". Grafik dostępny jest  w Klubie oraz na stronie Internetowej www.zdrofit.pl.
 4. Płatność za Abonament Aktywny Senior odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania i realizowana jest w recepcji Klubu.
 5. Członek Klubu nabywający Abonament Aktywny Senior zwolniony jest  z obowiązku uiszczenia Opłaty Członkowskiej. Wraz z zakupem Abonamentu Aktywny Senior Członek Klubu nie otrzymuje Pakietu  Na Start, za wyjątkiem Vouchera na start.

VIII. Abonament Pływalnia Dla Dzieci

 1. Abonament Pływalnia Dla Dzieci przeznaczony jest dla osób poniżej  12 roku życia. Na jego podstawie mogą one korzystać  z pływalni  w Klubach, w których jest ona dostępną, przez okres 28 kolejnych  dni od daty aktywacji.
 2. Abonament Pływalnia Dla Dzieci jest Abonamentem specjalnym.
 3. Płatność za Abonament Pływalnia Dla Dzieci odbywa się z góry za cały okres jego obowiązywania i realizowana jest w recepcji Klubu.
 4. W przypadku wątpliwości co do uprawnienia dziecka do skorzystania  z Abonamentu Pływalnia Dla Dzieci, personel Zdrofit uprawniony  jest do żądania okazania legitymacji szkolnej dziecka.
 5. Korzystanie z pływalni w ramach Abonamentu Pływalnia Dla Dzieci może odbywać się wyłącznie poza godzinami ze Strefy Ciszy  (w rozumieniu Regulaminu) oraz poza godzinami prowadzenia zajęć grupowych. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w Klubach wyposażonych w pływalnię.
 6. Członek Klubu nabywający Abonament Aktywny Senior zwolniony  jest z obowiązku uiszczenia Opłaty Członkowskiej. Wraz z zakupem Abonamentu Aktywny Senior Członek Klubu nie otrzymuje Pakietu  Na Start, za wyjątkiem Vouchera na start

IX. Wstęp Jednorazowy

 1. W ramach Wstępu Jednorazowego Członek Klubu uprawniony  jest do jednorazowego (pojedynczego)  skorzystania z usług Klubu.
 2. Wstęp Jednorazowy obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 3. W ramach Wstępu Jednorazowego Członek Klubu uprawniony  jest do skorzystania z jednych zajęć grupowych.
 4. Członek Klubu, korzystający z Wstępu Jednorazowego, uiszcza opłatę za wejście do  Klubu w recepcji, przed przystąpieniem do korzystania  z niego.
 5. Wstęp Jednorazowy uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego otwarcia..
 6. W ramach Wstępu Jednorazowego jego szczególnym rodzajem  jest Wstęp Jednorazowy Dla Dzieci Na Pływalnię. W jego ramach możliwe jest jednorazowe skorzystanie z pływalni przez dzieci, na zasadach analogicznych jak w przypadku Abonamentu Pływalnia Dla Dzieci.

X. Zaproszenie do Klubu

 1. Zaproszenie do Klubu jest specjalną formą korzystania z usług Zdrofit,  z której skorzystać mogą wyłącznie osoby, które do tej pory nie posiadały statusu Członka Klubu w ogóle bądź posiadały go wcześniej, ale ich status Członka Klubu wygasł, w związku z zakończeniem  ich Abonamentu, na co najmniej 3 miesiące przed skorzystaniem  z Zaproszenia do Klubu.
 2. Zaproszenie do Klubu uprawnia do jednorazowego (pojedynczego)   skorzystania z usług Klubu.
 3. Zaproszenie do Klubu obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna).
 4. W ramach Zaproszenia do Klubu Członek Klubu uprawniony  jest do skorzystania z jednych zajęć grupowych.
 5. Za skorzystanie z Zaproszenia do Klubu Zdrofit nie pobiera opłaty.
 6. Zaproszenie do Klubu uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego otwarcia.

XI. Godziny obowiązywania Abonamentów

Poszczególne Abonamenty uprawniają do korzystania z usług Klubu  w różnych godzinach. Ponadto godziny obowiązywania Abonamentów  są różne w poszczególnych Klubach. Szczegóły związane z czasem obowiązywania Abonamentów dostępne są na stronie Internetowej Zdrofit  (w zakładce danego Klubu) oraz bezpośrednio w Klubach.

XII. Gwarancja Satysfakcji

 1. W ramach Abonamentu OPEN bez zobowiązań oraz OPEN 12 Miesięcy  Zdrofit umożliwia skorzystanie z programu pod nazwą "Gwarancja Satysfakcji".
 2. Gwarancja Satysfakcji uprawnia do swobodnego rozwiązania  (bez zachowania okresu wypowiedzenia) przez Członka Klubu umowy  na korzystanie z usług Zdrofit w przypadku, gdy usługi te nie spełnią jego oczekiwań.
 3. Gwarancja Satysfakcji przeznaczona jest jedynie dla nowych Członków Klubu - nabywających pierwszy Abonament.
 4. Oświadczenie o rezygnacji z Abonamentu OPEN bez zobowiązań  w ramach Gwarancji Satysfakcji może być złożone w terminie do 30 dni od daty aktywacji tego Abonamentu i minimum 4 wizytach w klubie.
 5. Członkowi Klubu, który rezygnuje z korzystania z usług Zdrofit w ramach Gwarancji Satysfakcji, zwracane są uiszczone przez niego opłaty,  za wyjątkiem Opłaty Członkowskiej, na podstawie okazanego / dołączonego do oświadczenia o rezygnacji dowodu ich poniesienia  (np. paragon / faktura).

XIII. Opłata Członkowska

 1. Zakup pierwszego Abonamentu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Członkowskiej.
 2. W przypadku Wstępu Jednorazowego Opłata Członkowska  jest fakultatywna - jej wniesienie uprawnia do zniżki w opłacie za Wstęp Jednorazowy.
 3. Opłata członkowska ma charakter jednorazowy i nie podlega zwrotowi.
 4. Zdrofit uprawniony jest do tymczasowego obniżenia Opłaty Członkowskiej lub jej całkowitego zniesienia.. Członkom Klubu, którzy uiścili Opłatę Członkowską w podstawowej wysokości, nie przysługują  z tego tytułu żadne roszczenia.

XIV. Pakiet Na Start

 1. Każdy Członek Klubu wraz z dokonaniem zakupu pierwszego Abonamentu otrzymuje upominek w postaci Pakietu Na Start. Uprawnienie powyższe może zostać ograniczone, zmodyfikowane lub wyłączone w ramach okresowych promocji, ogłaszanych  przez Organizatora.
 2. Pakiet Na Start obejmuje: Voucher na start (trening wprowadzający  i uzupełniający, pomiar składu masy ciała oraz plan treningowy) oraz koszulkę, ręcznik lub torbę - do wyboru przez Członka Klubu.
 3. W celu realizacji Vouchera na start Członek Klubu powinien uzgodnić czas jego wykorzystania z trenerem / pracownikiem recepcji Klubu.

XV. Zawieszenie  umowy

 1. Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Abonamentu uprawniony jest do jego zawieszenia (zawieszenia umowy).
 2. Zawieszenie Abonamentu możliwe jest:
 1. jednokrotnie w trakcie trwania umowy, na okres od 7 do 21 dni - dla Abonamentu Krótkoterminowego, Student / Uczeń (poza OPEN bez zobowiązań) oraz Aktywny Senior;
 2. jednokrotnie w trakcie jednego miesiąca (cyklu rozliczeniowego), na okresom 7 do 21 dni -  dla Abonamentu OPEN  bez zobowiązań.
 1. Poza powyższymi przypadkami każdy Abonament można zawiesić  na podstawie zwolnienia lekarskiego (L4) lub równoprawnego dokumentu, potwierdzającego niemożliwość korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie.
 2. Za okres zawieszenia Abonamentu Zdrofit nie pobiera opłat.
 3. Zawieszenie Abonamentu skutkuje przedłużeniem umowy o okres odpowiadający czasowi zawieszenia Abonamentu.

XVI. Cesja praw z umowy

 1. W ramach każdego z Abonamentów możliwe jest przeniesienie praw  i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja). Jeśli cesjonariuszem jest inny Członek Klubu, to cesja jest nieodpłatna.  W przypadku cesjonariuszy niebędących Członkami Klubu pobierana jest Opłata Członkowska.
 2. Członek Klubu zainteresowany dokonaniem cesji powinien skontaktować się z personelem Klubu w celu dokonania stosownych formalności.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Zdrofit zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w uzasadnionych przypadkach.
 2. O zmianach OWU Zdrofit informuje Członka Klubu.
 3. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Zdrofit. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu Zdrofit, listownie na adres wybranego Klubu lub przesyłając wiadomość  e-mail na  adres:.  W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię  i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji,  adres e-mail), numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Zdrofit zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
 4. Integralną częścią umowy z Członkiem Klubu, poza OWU, jest także Regulamin. Aktualna treść OWU I Regulaminu dostępna jest w recepcji Klubu oraz na stronie Internetowej Zdrofit www.zdrofit.pl.
 5. Zdrofit nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Klubu do postanowień OWU oraz Regulaminu.
 6. W sprawach nieunormowanych w OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie rzutuje na ważność pozostałych postanowień.
 8. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 5 czerwca 2018 r.